T̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼

T̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼

B̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼m̼e̼d̼i̼u̼m̼.̼c̼o̼m̼
̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼G̼u̼a̼n̼g̼d̼o̼n̼g̼ ̼P̼e̼i̼z̼h̼e̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼S̼h̼a̼n̼g̼h̼a̼i̼i̼s̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼ ̼̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ ̼G̼u̼a̼n̼g̼d̼o̼n̼g̼ ̼P̼e̼i̼z̼h̼e̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼W̼e̼C̼h̼a̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼c̼a̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼q̼u̼o̼c̼-̼b̼i̼e̼n̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼g̼i̼a̼m̼-̼v̼i̼-̼c̼a̼i̼-̼n̼h̼a̼u̼-̼v̼o̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼3̼7̼3̼6̼0̼6̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼

C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ê̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼!̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼b̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼o̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼v̼i̼-̼l̼o̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼t̼u̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼8̼7̼2̼4̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

nguyetanh@123