T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼

T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼

S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼u̼l̼a̼w̼e̼s̼i̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼m̼a̼i̼l̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼6̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼S̼a̼m̼e̼n̼ ̼K̼o̼n̼d̼o̼r̼u̼r̼a̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼u̼l̼a̼w̼e̼s̼i̼ ̼(̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼a̼m̼e̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼à̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼T̼o̼r̼a̼j̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼ ̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼m̼e̼n̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼m̼e̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼m̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼
̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼
N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼e̼-̼g̼i̼o̼i̼/̼h̼y̼-̼h̼u̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼v̼i̼-̼b̼i̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼t̼a̼i̼-̼c̼u̼a̼-̼m̼e̼-̼r̼o̼i̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼m̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼n̼-̼3̼5̼2̼6̼1̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

G̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼

V̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼.̼
T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼1̼2̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼ú̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ú̼)̼.̼̼ B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼.̼8̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼̼ T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼ ̼l̼í̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼̼ T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼g̼h̼e̼n̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼o̼-̼c̼o̼-̼n̼a̼m̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼o̼a̼-̼d̼o̼t̼-̼n̼h̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼y̼e̼u̼-̼c̼u̼-̼p̼o̼s̼t̼6̼8̼2̼8̼1̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼.̼

nguyetanh@123