N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

C̼h̼ỉ̼ ̼n̼ợ̼ ̼2̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼1̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼.̼
H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
H̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼!̼
C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼U̼Y̼ ̼T̼H̼A̼N̼H̼
T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼9̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼4̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼2̼m̼²̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼8̼5̼m̼²̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼3̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼N̼.̼L̼.̼H̼.̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼ V̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼k̼ị̼p̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼à̼ ̼”̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼?̼ T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼2̼1̼7̼m̼²̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼è̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼A̼t̼t̼i̼l̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ủ̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼.̼

“̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.
N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼i̼
V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼ L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼4̼,̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼ “̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼
G̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼
V̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼H̼A̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼n̼o̼-̼2̼9̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼b̼i̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼e̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼o̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼d̼a̼t̼-̼d̼a̼i̼-̼n̼h̼a̼-̼c̼u̼a̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼4̼2̼3̼0̼8̼0̼1̼1̼8̼0̼1̼5̼.̼h̼t̼m̼

KhanhHuyenn