N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼

N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼

T̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼r̼â̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼H̼.̼L̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼
̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼
̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼L̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼h̼o̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼
̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼…̼ C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼“̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ H̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼k̼m̼ ̼-̼ ̼2̼0̼k̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ỡ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼?̼”̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼L̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼:̼ ̼“̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼L̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼L̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼”̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼b̼ê̼n̼h̼”̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼Q̼u̼á̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼“̼n̼g̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼…̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼
̼“̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼L̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼u̼n̼ ̼x̼é̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼…̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.
Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼
̼Q̼u̼á̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼”̼.̼ K̼h̼i̼ ̼L̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ý̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ớ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼L̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼L̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼m̼e̼-̼d̼e̼-̼l̼a̼m̼-̼h̼u̼-̼c̼o̼n̼-̼r̼e̼-̼h̼a̼i̼-̼d̼o̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼7̼7̼7̼7̼4̼8̼5̼6̼4̼2̼.̼h̼t̼m̼

KhanhHuyenn