M̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼c̼ư̼n̼g̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ổ̼i̼

M̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼c̼ư̼n̼g̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ổ̼i̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ỉ̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼
̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ổ̼i̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼T̼P̼.̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼0̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼.̼B̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼“̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ù̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ú̼p̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼r̼ụ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼3̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼.̼

̼M̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼á̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ôn̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼Đ̼ổ̼ ̼v̼ạ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼
̼“̼M̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼”̼-̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ả̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ả̼”̼.̼ ̼D̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼é̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼D̼ù̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼Đ̼ứ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼b̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼-̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼v̼i̼-̼q̼u̼a̼-̼o̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼c̼h̼-̼t̼u̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼s̼o̼-̼n̼a̼o̼-̼2̼2̼9̼0̼4̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼

Nguyetanh

Related articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *