Đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼Đ̼:̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼n̼ h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼.̼I̼.̼V̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

Đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼Đ̼:̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼n̼ h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼.̼I̼.̼V̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼I̼V̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼P̼h̼i̼ ̼Ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼̼, kh̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼N̼D̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼“̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼…̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼1̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ ̼(̼1̼/̼6̼)̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼M̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ọ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼6̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼x̼i̼-̼l̼a̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼H̼I̼V̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼1̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼1̼ ̼n̼ử̼a̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ T̼h̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼“̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼”̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼H̼I̼V̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼”̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼P̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ế̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼H̼I̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼

̼T̼h̼o̼á̼t̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼
̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼”̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼4̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ Vừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼–̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼”̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼ua̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼;̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼H̼I̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼n̼g̼h̼e̼a̼n̼2̼4̼h̼.̼v̼n̼/̼g̼h̼e̼n̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼e̼m̼-̼m̼a̼u̼-̼n̼h̼i̼e̼m̼-̼h̼i̼v̼-̼v̼a̼o̼-̼b̼e̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼3̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼a̼4̼9̼0̼1̼5̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼

KhanhHuyenn