C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ê̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼n̼:̼ ̼”̼B̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼e̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼à̼?̼”̼

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ê̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼n̼:̼ ̼”̼B̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼e̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼à̼?̼”̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼?̼
̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ớ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼,̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼”̼-̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼m̼ẹ̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼à̼ ̼l̼o̼.̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼s̼à̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼y̼ế̼n̼…̼”̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼…̼”̼.̼

̼T̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼”̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼?̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ụ̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼?̼ ̼L̼ộ̼n̼ ̼x̼ộ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼n̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼”̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼i̼…̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼”̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ọ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ẳ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼i̼…̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼á̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼-̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ề̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ở̼ ̼l̼o̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼X̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼;̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼n̼”̼.̼ T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼x̼ỉ̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼h̼e̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼?̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼h̼a̼t̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼n̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼o̼-̼m̼a̼t̼-̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼8̼1̼6̼4̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

KhanhHuyenn