C̼l̼i̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼á̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

C̼l̼i̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼á̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼.̼
V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼l̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼
Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ề̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼K̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼;̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼á̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼K̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

Kh̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼á̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼n̼u̼-̼b̼a̼t̼-̼n̼g̼o̼-̼b̼i̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼x̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼o̼n̼-̼l̼u̼a̼-̼n̼g̼u̼n̼-̼n̼g̼u̼t̼-̼n̼-̼4̼7̼0̼6̼3̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

N̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼

N̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼
̼D̼ù̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼è̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼.̼

̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼ C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼̼ “̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼̼ L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼̼ C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼̼ “̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼ Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ “̼T̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼R̼ó̼t̼.
N̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼
̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼R̼ó̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼m̼e̼r̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼t̼é̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ N̼h̼ư̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼è̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼ó̼t̼.̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼è̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼n̼u̼-̼c̼h̼u̼-̼t̼i̼e̼m̼-̼a̼o̼-̼c̼u̼o̼i̼-̼k̼e̼-̼v̼u̼-̼c̼a̼n̼-̼d̼u̼t̼-̼l̼u̼o̼i̼-̼k̼e̼-̼t̼r̼o̼m̼-̼k̼h̼i̼-̼b̼i̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼6̼4̼0̼6̼0̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼

KhanhHuyenn