C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼:̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼:̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼6̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
L̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼
C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼B̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼O̼a̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼A̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼C̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼K̼.̼P̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼1̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼
C̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼
T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼-̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼
T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼m̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼l̼a̼o̼d̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼c̼h̼a̼y̼-̼n̼h̼a̼-̼l̼a̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼6̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼n̼a̼n̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼n̼h̼o̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼m̼o̼i̼-̼2̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼8̼9̼3̼9̼5̼0̼.̼l̼d̼o̼

V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼-̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼.̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼C̼T̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼-̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼/̼6̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.̼̼ T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼.̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼G̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼d̼a̼,̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼. C̼h̼ị̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼6̼,̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ờ̼ ̼đ̼ẫ̼n̼.̼ ̼
̼C̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼G̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼G̼.̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.
P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼5̼6̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼.̼
̼B̼à̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼7̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼P̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼0 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼6̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼G̼.̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼u̼u̼.̼v̼n̼/̼d̼i̼e̼m̼-̼t̼i̼n̼/̼v̼u̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼g̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼a̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼t̼u̼y̼p̼-̼s̼a̼t̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼b̼a̼m̼-̼t̼i̼m̼-̼k̼h̼a̼p̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼c̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼v̼a̼n̼-̼h̼o̼a̼-̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼-̼n̼o̼i̼-̼c̼o̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼t̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼e̼n̼-̼n̼o̼i̼-̼g̼o̼i̼-̼l̼a̼-̼b̼a̼o̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼5̼b̼2̼3̼3̼0̼9̼8̼8̼6̼5̼6̼4̼d̼5̼8̼8̼c̼8̼b̼b̼7̼4̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

KhanhHuyenn