B̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼

B̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼
̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼mẹ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼H̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼,̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ĩ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ồ̼m̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼“̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼”̼. ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼.̼ T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼l̼y̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼d̼a̼o̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼u̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼m̼e̼-̼m̼a̼t̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼1̼3̼9̼5̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

M̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼

“̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
T̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼r̼ở̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼â̼y̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼y̼ể̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼à̼o̼.̼ Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ũ̼ ̼s̼ứ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼”̼ ̼m̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ủ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼y̼ể̼m̼”̼.̼ C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ớ̼ ̼“̼đ̼ồ̼ ̼c̼ổ̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼u̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẽ̼ ̼r̼a̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼y̼ể̼m̼”̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼ T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼1̼0̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼y̼ể̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ũ̼ ̼s̼ứ̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼d̼ở̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ X̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼P̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼M̼a̼t̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼t̼i̼-̼v̼i̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼p̼h̼a̼n̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼t̼-̼v̼u̼o̼n̼-̼c̼o̼-̼k̼h̼o̼-̼b̼a̼u̼-̼i̼5̼6̼4̼6̼5̼0̼/̼

KhanhHuyenn